Algemene Voorwaarden

Download een pdf met onze Algemene Voorwaarden

 1. Begripsbepalingen
  • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
   • Ademlab: Ademlab, handelsnaam onder R3integratie.nu BV, gevestigd te Amstelveen, KvK 57194742.
   • Programma: iedere cursus of training (groeps- zowel als individueel) die door Ademlab wordt gegeven.
   • Deelnemer: ieder persoon die een programma bij Ademlab volgt, gevolgd heeft of zich daarvoor heeft aangemeld.
   • Programmakosten: het totaal van de door de deelnemer verschuldigde kosten voor het volgen van een programma bij Ademlab.
   • Ademlab lesmateriaal: door Ademlab ontwikkelde materialen (zowel in digitale als niet-digitale vorm) die gebruikt worden tijdens het volgen van een Ademlab programma.
   • Ademlab product: elk product dat door Ademlab is ontwikkeld en/of wordt verkocht.
   • Afnemer: ieder persoon die een product van Ademlab afneemt.
   • Productkosten: de vergoeding die een afnemer aan Ademlab verschuldigd is voor het afnemen van een Ademlab Product.
 1. Toepasselijkheid
  • Deze Algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke overeenkomst tussen Ademlab en een deelnemer of afnemer.
  • Door het aanmelden voor een Ademlab programma aanvaardt de deelnemer deze Algemene Voorwaarden.
  • Door het kopen van een Ademlab product aanvaardt de afnemer deze Algemene Voorwaarden.
  • Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, die geldt op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  • De auteursrechten op het door Ademlab aan de deelnemers verstrekte Ademlab lesmateriaal berusten bij Ademlab, tenzij in het lesmateriaal expliciet anders is aangegeven.
  • Het in 3.1 genoemde Ademlab lesmateriaal mag uitsluitend worden aangewend ten behoeve van privégebruik door de betreffende deelnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Het mag derhalve niet worden uitgeleend, weggegeven, ter verkoop worden aangeboden of daadwerkelijk worden verkocht, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ademlab.
  • Een door Ademlab ontwikkeld Ademlab product is uitsluitend voor persoonlijke gebruik door de afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Het mag derhalve niet worden uitgeleend, weggegeven, ter verkoop worden aangeboden of daadwerkelijk worden verkocht, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ademlab.
  • De auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten van overige materialen verstrekt door Ademlab liggen bij de desbetreffende rechthebbenden en zijn daarmee onderhevig aan de internationale wet- en regelgeving in deze. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
  • Door Ademlab verleende licenties en/of inlogcodes worden individueel verstrekt en mogen alleen gebruikt worden door de oorspronkelijke deelnemer. Ademlab verplicht de deelnemer dus uitsluitend in eigen persoon het gebruiksrecht uit te oefenen, tenzij dit uitdrukkelijk door Ademlab anders is aangegeven. Bij gebruik van gegevens en software dient de gebruiker de aanduidingen aangaande de intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
  • Het is deelnemer of afnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ademlab de Buteyko lesmaterialen of een Ademlab product te wijzigen of te bewerken.
 1. Totstandkoming van overeenkomsten
  • Een overeenkomst tot het volgen van een Ademlab programma tussen Ademlab en een deelnemer komt tot stand via een telefonische aanmelding, via het sturen van een aanmelding via de email of via inschrijving op www.ademlab.nl.
  • Na ontvangst van de aanmelding wordt de aangemelde deelnemer een ontvangstbevestiging toegestuurd.
 1. Aansprakelijkheid
  • De informatie en adviezen die door Ademlab verstrekt worden zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ademlab kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (directe of indirecte) schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een bij de deelnemer ingezette of voorgestelde behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. De deelnemer dient te allen tijde een arts te raadplegen wanneer hij of zij gezondheidsproblemen heeft. De deelnemer wordt geacht de betrokken huisarts en medische specialiste(n) op de hoogte te brengen van veranderingen in de gezondheidstoestand en gebruik van medicijnen.
  • Ademlab besteedt grote aandacht aan de inhoud van de Ademlab programma’s en Ademlab producten. Voor informatie die nochtans onvolledig en/of onjuist is opgenomen, of voor gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik, is Ademlab niet aansprakelijk.
  • De deelnemer is gehouden zelf te (laten) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de Ademlab programma’s te volgen. Ademlab aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer vrijwaart Ademlab voor eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mede-deelnemers.
  • De deelnemer vrijwaart Ademlab voor aanspraken van derden inzake de in artikel 10.1.c. bedoelde ziekte of aandoening.
  • Ademlab is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de deelnemer toebehorende voorwerpen/materialen.
 1. Annulering en wijziging van Ademlab programma’s door Ademlab
  • Indien voor een Ademlab programma onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Ademlab, is Ademlab gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien. Ademlab doet hiervan schriftelijk mededeling aan de deelnemer. In het geval het programma niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk vier dagen voor de eerste (les)dag van het programma plaats.
  • In geval van overmacht (zoals ziekte, overlijden van naaste familie van de cursusleider, e.d.) is Ademlab gerechtigd om van het geven van de betreffende Ademlab programma af te zien. Ademlab verplicht zich dan haar deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
  • Indien een Ademlab programma niet doorgaat vanwege onvoldoende belangstelling of overmacht, dan wordt de deelnemer aangeboden om mee te doen aan een volgend programma of zonder extra bijbetaling een privé-programma te volgen.
  • Indien een Ademlab programma niet doorgaat wegens onvoldoende belangstelling of overmacht, kan de deelnemer de aangegane overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Ademlab.
  • Bij annulering van een Ademlab programma door Ademlab heeft de deelnemer recht op restitutie van de reeds door de deelnemer betaalde kosten. Annulering van een programma geeft een deelnemer nimmer recht op schadevergoeding.
 1. Annulering van het Ademlab programma door de deelnemer
  • Bij annulering van deelname aan een Ademlab programma door een deelnemer is de deelnemer de volgende percentages van de programmakosten aan Ademlab verschuldigd:
   • Bij annulering tot zeven dagen voor de eerste cursusdag: € 50,00 administratiekosten;
   • Bij annulering tot vier dagen voor de eerste cursusdag: 40% van de cursuskosten;
   • Bij annulering binnen nul tot vier dagen van de eerste cursusdag: 75% van de cursuskosten;
   • Bij tussentijdse beëindiging van de cursus blijft de deelnemer de volledige cursuskosten verschuldigd, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen.
  • Annulering van de aanmelding voor een Ademlab programma door de deelnemer is slechts mogelijk door middel van schriftelijke communicatie (via post of email) met Ademlab en geldt alleen indien de deelnemer tegelijk met het verzenden van het bericht van annulering de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet. Indien Ademlab het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na verzending van het schrijven heeft ontvangen, wordt de annulering geacht niet te hebben plaatsgevonden.
  • Wanneer een afspraak voor een individueel consult door een deelnemer niet kan worden nagekomen dient deze uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij het niet op tijd afzeggen voor een consult heeft Ademlab het recht het tarief van het geplande consult in rekening te brengen bij de deelnemer.
 1. Betaling
  • De door Ademlab opgegeven prijzen gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of tussentijdse wijzigingen.
  • De betaling van het factuurbedrag voor een Ademlab programma dient door de deelnemer te geschieden vóór aanvang van het programma, tenzij in onderling overleg tussen Ademlab en de deelnemer anders is overeengekomen.
  • De betaling van het factuurbedrag voor een Ademlab product dient door de afnemer te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum.
  • Indien bij gebreke van betaling Ademlab genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de deelnemer of afnemer. De deelnemer of afnemer zal van tevoren op de hoogte worden gebracht van de hoogte van deze incassokosten.
  • Bij voortijdige beëindiging van een Ademlab programma door de deelnemer vindt geen restitutie van de cursuskosten plaats.
  • De niet gevolgde (maar wel betaalde) cursusdagen mogen vanaf het moment van stoppen binnen een jaar zonder bijbetaling alsnog worden gevolgd.
  • In geval van ernstige ziekte van de deelnemer kan het betalen van de cursuskosten (het geheel of een gedeelte), alleen een ontheffing van betaling verleend worden, indien de deelnemer een duidelijk omschreven doktersverklaring overhandigt.
  • Een klacht met betrekking tot de cursus dan wel het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen veertien dagen na de laatste cursusdag, respectievelijk de factuurdatum, kenbaar te worden gemaakt aan Ademlab. Een klacht schort de betalingsverplichting van de deelnemer of afnemer niet op.
 1. Overige rechten en plichten van Ademlab
  • Ademlab is bevoegd om een deelnemer (tijdelijk) de toegang tot, c.q. deelname aan het Ademlab programma te ontzeggen indien:
   • De deelnemer zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1 en 10.3 gedraagt;
   • Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de trainers, de andere deelnemers of eventuele proefpersonen.
  • Ademlab is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de programma-overeenkomst op te zeggen indien de belangen van Ademlab worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag.
 1. Overige rechten en plichten van de deelnemer
  • De deelnemer is verplicht:
   • Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van het Ademlab programma;
   • Zich gedurende het Ademlab programma correct te gedragen en de andere deelnemers niet te hinderen;
   • Melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere deelnemers en/of anderen.
  • De deelnemer dient een wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk (per post of per e- mail) en per omgaande te melden.
  • Het is verboden om tijdens een Ademlab programma video-, audio- of foto-opnames te maken.
 1. Overige rechten en plichten van de afnemer
  • Klachten over de geleverde Ademlab producten moeten binnen tien dagen na de ontvangstdatum worden gecommuniceerd met Ademlab.
  • Retour zenden kan alleen na overleg met Ademlab binnen tien dagen na ontvangst. De kosten van de retourzending komen ten laste van afnemer, tenzij de retourzending voortvloeit uit een fout van Ademlab.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden (of indien u om een of andere reden contact met Ademlab wilt opnemen), schrijf dan naar Ademlab, Postbus 969 1180 AZ Amstelveen. Mailen kan ook naar info@ademlab.nl

Ademlab – Dat geeft lucht!

 • Vijverlaan 2, 1182 BZ Amstelveen
 • (020) 2119442
 • info@ademlab.nl

Openingstijden

 • Maandag t/m donderdag
  09:00 - 17:00 / 19.00 - 21.00
 • Vrijdag
  9.00 - 13.00
 • Zaterdag
  09:00 - 13:00

Schrijf je in voor onze updates

Don't worry, wij krijgen het ook benauwd van spam!

0
Connecting
Please wait...
Stuur een bericht

Sorry, we zijn momenteel niet online. Laat een bericht achter.

Naam
* E-mail
* Jouw vraag of opmerking
Chat met onze medewerkers

Heb je een vraag? Vraag online en bespaar tijd!

* Jouw vraag of opmerking
Naam
E-mailadres
Wij zijn online!
Feedback

Help ons beter te worden! Laat het weten als we wat kunnen verbeteren.

Hoe beoordeel je onze ondersteuning?